ALV woensdag 2 november 2022, aanvang 19.30 uur

ALV woensdag 2 november 2022, aanvang 19.30 uur

ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 2 NOVEMBER 2022.AANVANG 19.30 UUR

Agenda ALV woensdag 2 november 2022 om 19:30 uur 

 

1.  Opening

2.  Ingekomen stukken en mededelingen

3.  Voorstel tot goedkeuring van de statuten

4.  Bespreking notulen ALV 3 november 2021

5.  Voorstel tot het kennisnemen van het verslag van de kascommissie

6.  Verslag kascommissie RKAV en jaarrekening

9.  Voorstel tot het benoemen van nieuwe leden van de kascommissie

10. Voorstel tot het vaststellen van de financiële jaarstukken 2021-2022

11. Behandeling van de begroting 2022-2023

12 Voorstellen ingediend door ledenvergadering

13. Informatie en ontwikkelingen aangaande verenigingszaken

14. Rondvraag

 

Notulen van 3 november 2021

 

Link naar Rkav Volendam statuten