Visie

De RKAV Volendam is een financieel gezonde voetbalvereniging die, zowel met aanvallend en initiatiefrijk voetbal als dwingend en bepalend voetbal zonder bal op een hoog amateurniveau presteert met zowel jeugd- als seniorenteams, spelers spelplezier bezorgt.

Bij de RKAV gelden de waarden:

 • Zorg goed voor jezelf(eigenaar zijn van je ontwikkeling en eigen inbreng).
 • Voor de ander ( er wordt op je gerekend en ondersteun, motiveer).
 • Voor de spullen en de omgeving (gezamenlijk zijn we verantwoordelijk).

Ambitie

De RKAV streeft na om alle jeugdspelers in de gelegenheid te stellen  om zich enorm te verbeteren. Het uitgangspunt van onze vereniging is dat ieder kind talent heeft. Iedere speler wordt in de gelegenheid gesteld en gefaciliteerd om  zich te kunnen ontwikkelen.

De RKAV biedt jeugdselectie spelers een opleiding waarbij alle onderdelen van voetballen leerbaar worden gemaakt in een veilig klimaat. Dit doet de RKAV door gericht zowel het individu als de speelwijze van het team te trainen en dit te toetsen in de wedstrijd. Primaire doel is dat spelers doorstromen binnen de club naar een team/ambitieniveau dat bij hen past of naar de jeugdopleiding van de FC Volendam.

Uit de ambitie van de RKAV vloeit voort dat in onze jeugdopleiding gedurende de onderbouw periode spelers in training en wedstrijden worden uitgedaagd om binnen de complexe voetbalsport in de verschillende teamfuncties en wedstrijdfases keuzes te maken. De coaches hebben een ondersteunende rol en prikkelen de spelers om zichzelf te ontwikkelen.

De uitgangspunten met de verschillende leeftijdsgroepen zijn:

 • Van 6 : 6 naar  8 : 8  en de speelwijze is het vertrekpunt  voor het 11 : 11.
 • De spelers vanuit verschillende posities werken.
 • Er afhankelijk van groep, leeftijd en niveau wekelijks aan een bepaald doel wordt gewerkt: Doelpunten scoren of doelpunten voorkomen.
 • De teamfuncties het raamwerk zijn.
 • Trainingen voldoen aan de eisen van een wedstrijd.
 • De oefenvormen in een wedstrijdcontext plaatsvinden.
 • Er speelwijze – en functionele techniektraining plaatsvinden.
 • Aan geïsoleerde oefeningen worden eisen gesteld m.b.t. duur, richting, plaats en de relatie met posities.
 • De spelers veel eigen ervaringen op kunnen doen door veel wedstrijd- en toernooivormen te spelen. De RKAV stelt hiervoor ruimte beschikbaar op ‘t veld  in de indoorhal en/of football court en/of zaal.

Volgens de doelstelling van vereniging wil het toegankelijk zijn voor zowel jongens als meiden. Iedereen heeft recht op dezelfde mogelijkheden en dezelfde aandacht. In de praktijk bestaat er een aanzienlijk verschil tussen het aantal spelende jongens en het aantal spelende meiden. Daarom worden sommige zaken voor het meidenvoetbal anders ingericht, echter met hetzelfde doel voor ogen: plezier in het voetbal en waar van toepassing doorgroeimogelijkheden.

Iedereen binnen onze vereniging dient zich te beseffen dat het realiseren van onze ambitie niet van vandaag op morgen is gerealiseerd. Het vergt een heleboel werkzaamheden om het te bereiken, in stand te houden en te innoveren. Het blijft een grote uitdaging, maar met veel enthousiasme en inzet kunnen we er samen iets moois van maken.

RKAV Selectie-voetbal

In de visie van de RKAV moeten alle jeugdvoetballers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Strikt genomen is elke vorm van jeugdvoetbal natuurlijk recreatiesport. Echter, de frequentie, de gerichtheid en de intensiteit waarmee getraind en gespeeld wordt, zorgt wel degelijk voor een onderscheid tussen spelers. Immers, niet iedere jeugdspeler heeft dezelfde wil en bereidheid, tijd en/of vaardigheid om even vaak, gericht en intensief te werken aan het verbeteren van zijn of haar voetbalvermogen. Daarom wordt er onderscheid gemaakt tussen “selectie” en “breedte” teams.

Hierdoor beoogt de RKAV elke speler een bij de ontwikkeling  passende uitdaging te bieden binnen zijn/haar mogelijkheden.

Bij de inschatting van de vaardigheden staan bij RKAV Volendam de verschillende dominante voetbalhandelingen behorende bij de jaargroep in de verschillende teamfuncties, teamtaken centraal.

De trainers observeren de individuele ontwikkeling en wijzen spelers op verbeterpunten en compenserende vaardigheden.

De geobserveerde voetbalhandelingen worden als volgt gekwantificeerd:

 • Structureel uitblinken in de meeste onderdelen.
 • Met regelmaat uitblinken in de meeste onderdelen.
 • Meer dan incidenteel uitblinken in meerdere onderdelen.
 • Incidenteel uitblinken in meerdere onderdelen.

Deze worden in een spelersvolgsysteem vastgelegd.

De zichtbare voetbalhandelingen (behorende bij aanvallen, verdedigen), maar ook de cognitieve en lichamelijke ontwikkeling spelen een rol bij de ontwikkeling van de speler. Op deze wijze proberen  trainers en interne scouts en technisch kader de ontwikkeling van spelers te beoordelen.

Op basis van gezamenlijke observaties wordt de keuze bepaald m.b.t het al dan niet spelen in de selectie. Deze spelers worden in de gelegenheid gesteld om tenminste  2 per week keer onder deskundige begeleiding te trainen.

Spelers uit de breedteteams wordt de mogelijkheid geboden om ten hoogste 2 keer per week te trainen, zodat eventuele ‘ laatbloeiers’ ook het niveau kunnen bereiken dat nodig is om alsnog in selectieteams terecht te komen. Bij de breedteteams wordt om deze reden actief gescout.