Kledingreglement

Met het kledingreglement wil de vereniging bewerkstelligen dat iedereen op de hoogte is van de regels die gelden op de verstrekte kleding. Regels over kleding in eigendom van de vereniging en kleding in eigendom van speler/trainer.

De kleding wordt aan het begin van het seizoen per team uitgereikt door de kledingcommissie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • De wedstrijdtenues (wordt aan de trainer/coach uitgereikt).
  • Trainingspakken spelers (wordt aan de trainer/coach uitgereikt, die het doorgeeft aan de spelers van zijn team).
  • Het kledingpakket voor de trainer. 

De trainer/coach die wedstrijdtenues en/of materialen van RKAV ontvangt, tekent bij ontvangst een lijst, waarmee hij aangeeft kennis genomen te hebben van en akkoord te zijn met het kledingreglement van de RKAV, dat in te zien is op de website.

Bij een wisseling van de trainer/coach tijdens het seizoen, worden de verantwoordelijkheden m.b.t. de kleding materialen van de aftredende trainer/coach overgedragen aan zijn opvolger/vervanger. Deze wisseling heeft geen invloed op de verplichtingen van de spelers van het team.

De spelers, trainers en leiders zijn zelf verantwoordelijk voor een goed beheer en onderhoud van de (in bruikleen) verkregen kleding. Elke speler, trainer en leider heeft de plicht om zorgvuldig met de kleding en materialen om te gaan.

Wedstrijdtenues:
• Ieder spelend jeugdlid van RKAV Volendam vanaf JO9 krijgt een wedstrijdtenue met het logo van de club in bruikleen.
• Een wedstrijdtenue moet gedurende minimaal 3 seizoenen worden gebruikt voordat er tot vervanging kan worden overgegaan.
• Het wedstrijdtenue zijn verplicht voorgeschreven bij alle (KNVB) wedstrijden, die gedurende een seizoen worden gespeeld.
• De team tas inclusief wedstrijdtenues blijven te allen tijde eigendom van RKAV Volendam.
• De wedstrijdtenues dienen te allen tijde bij elkaar te blijven en zijn team gebonden. De wedstrijdtenues dienen per team centraal worden gewassen.
• Per elftal dient een was schema opgesteld te worden voor de wedstrijdtenues, de trainer/coach is hiervoor verantwoordelijk. Spelers/ouders dragen dus zelf zorg voor het wassen van de kleding, zodat deze weer bruikbaar is voor de volgende wedstrijd.
• In de team tas is het wasvoorschrift toegevoegd en deze dient strikt te worden opgevolgd, zodat alle tenues hetzelfde gewassen worden. Er dient dan ook gewassen te worden volgens de wasvoorschriften die uitgereikt worden tegelijk met de kleding. Deze wasvoorschriften dienen in de team tas bewaard te blijven, zodat deze bij elke wasbeurt nageleefd kunnen worden. Deze is ook terug te vinden op de site.
• Het is niet toegestaan dat elke speler individueel zijn eigen wedstrijdtenue wast. Dit om kleurverschil te voorkomen.
• Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie en het hoofdbestuur, die ook gezamenlijk bepalen hoe en door wie het probleem wordt opgelost en/of vergoed.
• De leider zorgt er samen met de spelers voor dat de wedstrijdkleding na elke wedstrijd wordt verzameld in de kleedkamer. Hier wordt ter plekke en direct gecontroleerd of alle kledingstukken door de spelers zijn ingeleverd.
• Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding, dient de trainer/coach dit direct na constatering te melden bij de kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
• De trainer/coach levert de team tas inclusief wedstrijdtenues aan het eind van het seizoen, op uitnodiging van de kledingcommissie, weer in. Samen met de kledingcommissie wordt beoordeeld of de kleding compleet is en in goede staat verkeert.
• Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de trainer/coach te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de kledingcommissie. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
• Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het desbetreffende team. De leider zorgt dat de kosten op een eerlijke manier verdeeld worden over de spelers van het team of de desbetreffende speler c.q. ouders/verzorgers.
• Zonder toestemming van de kledingcommissie mogen op de wedstrijdtenues geen teksten of andere uitingen worden aangebracht.


Trainingspakken
• Alle jeugdspelers ontvangen aan het begin van ieder seizoen éénmalig een trainingspak (jasje en broek). Deze wordt eigendom van de speler. Bij verlies of schade aan het trainingspak dient dit op eigen kosten te worden gerepareerd of nieuw te worden aangeschaft.
• Trainers ontvangen een trainingspak (jasje, broek en shirt) en een coachjas. Het trainingspak wordt verstrekt voor een periode van 2 jaar. De coachjas wordt in bruikleen afgegeven. Deze wordt verstrekt voor een minimale periode van 3 jaar. Bij het stoppen van de trainersactiviteiten dient de coachjas weer ingeleverd te worden.
• Trainingspakken zijn bedoeld om te dragen tijdens trainings- en wedstrijdactiviteiten.
• Tijdens wedstrijddagen komen alle spelers, trainers en coaches, wanneer ze hierover beschikken, in trainingspak naar de afgesproken locatie. Het trainingspak wordt voor, tijdens en na de wedstrijd gedragen. Eenieder dient toe te zien op een strikte naleving hiervan, om zo voor een professionele uitstraling te zorgen.