Protocol beeld en/of geluidsopname

Het is verboden beeld- en/of geluidsopnamen te maken en/of daaraan mee te werken van (enige activiteit van) de wedstrijden/evenement en/of van de aanwezige bezoekers voor enig ander doel dan gebruik in de privésfeer.

Bovenstaande geldt niet voor, naar het oordeel van de vereniging, bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten voor zover deze de grenzen van hun accreditatie niet overschrijden.

Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio, televisie, internet en/of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming via schriftelijke of elektronische communicatie van de vereniging.