ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 13 JANUARI 2021

ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 13 JANUARI 2021

ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 13 JANUARI 2021

 

Op woensdag 13 januari  2021 om 19.30 uur zal online de Algemene Ledenvergadering van de RKAV worden gehouden. Wij roepen hierbij onze leden op tot het bijwonen van deze online meeting/vergadering. Aanmelden voor deze meeting kan via de mail, rkav.secretaris@gmail.com.

 

Agenda ALV 13 januari  2021om 19:30 uur (online meeting ): 

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Bestuurswijzigingen, aftreden Nico Binken als bestuurslid Technische Zaken.

4. Fusie Rkav Volendam met ZVV Volendam/toestemming

5. Bespreking van de notulen van de algemene ledenvergadering van 30 oktober 2019

6. Voorstel tot het kennisnemen van het verslag van de kascommissie

7. Voorstel tot het benoemen van nieuwe leden van de kascommissie

8. Voorstel tot het vaststellen van de financiële jaarstukken 2019-2020

9. Behandeling van de begroting 2020-2021

10. Voorstellen ingediend door ledenvergadering

11. Informatie en ontwikkelingen aangaande verenigingszaken

12. Rondvraag

 

 

Notulen van 30 oktober 2019